home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Mei 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 11 februari 2018

 Zondag 11 februari 2018

in de Oude of Martinikerk te Voorburg
- 6e zondag na Epifanie -
 
Voorganger: ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst: Carel de Villeneuve
Lector: Rosalie van Mourik
Organist: Hans Houtman

 

Orgelspel: Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 663- J.S. Bach (1685-1750)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 81: 1,4,5,8 (Jubelt God ter eer)

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn handen.
(Apostolische) Groet:
v.:                   Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Lied LB 858:1,2 (Vernieuw in ons, o God)

Gebod Leviticus 19: 1-4; 9,10, 15-18

Lied LB 858: 3, 4

Gebed bij de opening van het woord

Met en voor de kinderen

Kinderlied: ‘Ik zal er zijn voor jou’

Schriftlezing Leviticus 13: 1-3, 45-46

Schriftlezing Markus 1: 39-45

Lied Psalm 51: 4 (Voltrek de reiniging)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgel: Was Gott tut, das ist wohlgetan, aus Op. 11- E. Oechsler (1850-1917)

Lied: LB 852 (U komt mij lieve God)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

De eerste collecte is voor de diaconie op landelijk niveau, waaraan wij als Voorburgse diaconie meebetalen.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven

Zingen: LB 863: 1,2,5 (Nu laat ons God de Here)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

20+ lunchbijeenkomst Na de dienst is er een lunchbijeenkomst voor de 20+-groep in de huiskamer van de Voorhof. Welkom! Leiding ds. Schormans en Dirma Redelijkheid

Catechisanten De catechisanten zijn bezig met een opdracht, waarvoor ze gemeenteleden interviewen over zijn of haar favoriete bijbelverhaal. Denk daar alvast eens over na, want wie weet wordt u/jij straks tijdens de koffie benaderd door één van de jongeren!

Vesper

Vanavond om 19:00 uur gaat in deze kerk ds. J. Henzen uit Wateringen voor in de vesper.

Groeigroep

Vanavond om 20:00 uur bij Gerard Joosen, Roerdomplaan 23 Leidschendam. Informatie bij Henny Touwen.

Geloofsverdieping
Maandag 12 februari 20.00-21.30
Dinsdag 13 februari 10.00-11.30
Lezen hoofdstuk 4 van het boekje Heel het leven
 

Bijbellezen

Dinsdag 13 februari 20:00-21:30 uur.

Woensdag 14 februari 10:00-11:30 uur.

Lezing Confessionele Vereniging

Onderwerp: Christus vinden in elke tekst – richtlijn voor predikers en hoorders van de Bijbelse Boodschap, door ds. J. Prosman uit Maasdam.

Donderdagavond 15 februari 2018, aanvang 20.15 uur.

Samen eten

Dinsdag 13 februari, inloop 17:15 uur, aanvang 17:45 uur. Vandaag nog opgeven bij Gerda van der Hoeven.

Kerkbalans

Wilt u uw toezegging voor 2018 doorgeven, hetzij via internet, hetzij via het formulier dat bij u is bezorgd.

Bloemen uit de kerk

Weet u mensen die in aanmerking komen voor de bloemen uit de kerk, geef dit dan door aan Germa Nauta, tel. 3866152.

Kaartje sturenBij de uitgang van de kerk staat een doos met adressen van gemeenteleden die u een kaartje kunt sturen om hen te bemoedigen.

Oecumenische viering Aswoensdag

Vanuit de Rooms Katholieke traditie kennen we het ritueel van het askruisje, dat mensen op hun voorhoofd getekend krijgen. Dat askruisje is een symbool van boete. Het markeert het begin van de veertigdagen voor Pasen, tijd van bezinning en inkeer.

In de Maartenzaal van Woonzorgcentrum De Mantel is op woensdag 14 februari a.s. om 10.30 een oecumenische viering van Aswoensdag. Voorgangers zijn ds. Leneke Marchand en pastor Paul Sas.Het Mantelkoor o.l.v. Jos Siebers verleent medewerking aan deze viering.
Wij hopen velen welkom te kunnen heten! Ook mensen van buiten De Mantel zijn bij deze bijzondere viering van harte welkom.

40-dagen tijd

Volgende week zondag is de eerste in de 40-dagentijd. Zoals gebruikelijk besteden we als wijkgemeente in deze tijd extra diaconale aandacht aan een bijzonder project dat gericht is op hulpverlening, zo mogelijk door iemand die vanuit onze wijk bekend is of hiervoor is voorgedragen. Dit jaar staat de Stichting Kids in Kenia hierin centraal. Vandaag krijgt u hierover alvast kort informatie. In de KerkWijzer en het komende nummer van Rond de Oude Kerk leest u er meer over. Door middel van extra deurcollectes na de dienst willen we om uw financiële medewerking vragen in de 40-dagentijd, die zich ook kenmerkt als tijd van bezinning, matiging en aandacht voor anderen.

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk, kunt u op de zondagen van deze periode bij de ingang van de kerk afbeeldingen van een kruiswegstatie bekijken. Daarmee wordt u gewezen op het bijzondere karakter van deze tijd. Ook biedt het u een gelegenheid om zicht te krijgen op de vele vormgevingen van de kruisweg vanuit de diverse stromingen in de kunstgeschiedenis en kunstvormen die zijn toegepast en die de religieuze bezinning mede ondersteunen. Er is steeds een korte toelichting bij geschreven.

Op de zaterdagen 24 en 31 maart wordt weer een grotere expositie verzorgd. Als u hierbij wilt assisteren, neemt u dan contact op met Cor Hoek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 070-4151115.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!

 

Meer informatie of gesprek:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl  
Ds. Leneke Marchand   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.