home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Jan 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 11 november

Orde van dienst 11 november 2018
Oude of Martinikerk te Voorburg

-          8e zondag van de herfst-

Voorganger:                    Ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst: Thilly Walvoort- van Leeuwen
Lector:                              André Sjoerdsma

Organist:                          Hans Houtman

             

Orgelspel voor de dienst: Voluntary III, G-major, Op. 5- J. Stanley (1713-1786)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 47: 1,3 (Volken wees verheugd)

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze
                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Drempelgebed

Loflied: LB 310 (Eén is de Heer)

Met en voor de kinderen

Kinderlied HH 382: 1,3 (Lees je bijbel)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst, zij horen vandaag uit Job 1 en 2)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Psalm 89: 6-8,16

Lied Psalm 89:7 (Hoe zalig is het volk)

Tweede Schriftlezing Openbaring 5

Lied LB 777 (Hem komt alle eer toe)

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel: Es ist gewisslich an der Zeit, BWV 734 (Lied 748)- J.S. Bach (1685-1750)

Lied LB 412: 1,3 (Te Deum laudamus)

 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven (Tijdens de collecte mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

De eerste collecte is voor Exodus, begeleiding van (ex)gedetineerden.

De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

Zingen (staande) LB 747: 1,3,8 Eens komt de grote zomer

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’              

Orgelspel: Praeludium und Fuge d-moll, Op 37, nr. 3- F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)      

 

Na de dienst

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade.

Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

Na de dienst blijft de predikant nog even in de kerk voor informatie, gesprek of gebed.

MEDEDELINGEN

Toelichting op de diaconale collecte

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen.
Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Meer info: www.exodus.nl.

Een roos voor mantelzorgers

In het kader van de Dag van de Mantelzorger (10 nov.) zijn er rozen om te bezorgen bij iemand die u kent als mantelzorger. Helpt u mee om een roos te bezorgen?

Koffiemoment voor nieuwe leden

Na de dienst. Er zal het een en ander verteld worden over het reilen en zeilen in de gemeente en er zal een aantal kerkenraadsleden aanwezig zijn, zodat u ook een deel van de kerkenraad en natuurlijk de andere nieuwe leden in de gemeente wat beter leert kennen. Welkom in de kleine zaal van de Voorhof (direct links na de ingang).

Vanavond: Cantatedienst

Vanavond om 19:00 uur wordt in de avonddienst de cantate ‘Was Gott tut, das ist wohlgetan’ (BWV 98) van Johan Sebastian Bach ten gehore gebracht. Deze dienst is een samenspel van muziek, samenzang en een korte overdenking die aansluit bij het onderwerp van deze cantate.
Met medewerking van het Barokconsort Musica Aeterna, een projectkoor, de solisten Paulien van der Werff, Gelske van der Duin, Roelof Polinder en Janko Fraanje en organist Arjen Versluis, onder leiding van onze cantor-organist Hans Houtman. Voorganger is ds. Giel Schormans.

Vorming en toerusting

  • zo 11 nov 20:30 (!) Gemeentegroeigroep bij Hans en Joke Verstraate
  • ma 12 nov 19:00-20:15 Tienercatechese
  • di 13 nov 20:00 Film Timbuktu, met nagesprek, in de Koningkerk
  • do 15 nov 20:00 Kring Hemels Graafwerk
  • zo 18 nov 11:30 Lunchgroep gezinnen met jonge kinderen

Samen eten

Komt u ook? Aanstaande dinsdag, 13 november, inloop 17:15, begin maaltijd 17:45. Een driegangen verrassingsmenu voor € 7.50, wijn € 1,50, sap € 1,00.

U kunt zich nog aanmelden bij Gerda van der Hoeven, na de kerkdienst

Lezing Confessionele Vereniging
Donderdag 15 november om 20:00 uur, door ds. C.H. Wesdorp, over God en geweld.

Wij gruwen van het geweld van terreurgroepen, die geïnspireerd door een bepaald geloof zoveel mogelijk slachtoffers onder onschuldige mensen maken. Wij zijn verontwaardigd over mensen en organisaties die geweld verheerlijken. Totdat wij zelf de Bijbel gaan lezen, waarin we passages tegenkomen die misschien even gruwzaam zijn als de gewelddadigheden die wij veroordelen. Is de God van de Bijbel een wrede God, die aanzet tot het uitroeien van mensen? Als God de Algoede is, hoe kan het zijn, dat door zijn initiatief of voor zijn Naam bloed van mensen vergoten wordt?

Orgelconcert

Zaterdagavond 17 november 20:00 uur door Hayo Boerema, organist van de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam. Toegang 8 €, tot 16 jaar gratis.

Voedselbank

Als u vandaag geen boodschappen hebt meegebracht, dan wilt u misschien geldelijk bijdragen. U kunt dan gebruik maken van rekening NL 03 ABNA 0613 5832 21 t.n.v. Stichting Buren (ANBI instelling).

Mededeling van de Algemene Kerkenraad
De AK heeft het concept-beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters en het concept-beleidsplan van het College van Diakenen besproken. Daarnaast is een concept-actielijst, behorend bij het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg, vastgesteld.
Zij nodigt de leden van de wijkgemeente De Open Hof en de leden van de wijkgemeente Martini van harte uit hun mening te geven over deze concepten.
Daartoe is gelegenheid op donderdag 22 november, 19.15-20.00 uur, in de Wigbolduszaal van de Koningkerk.
De AK en de beide Colleges zullen, nadat de leden van de wijkgemeenten op de bijeenkomst gehoord zijn, de plannen definitief vaststellen.
De concept-beleidsplannen en de concept-actielijst staan op www.protestantsegemeentevoorburg.nl.
             

   
        
   

Voor in de agenda

ma 19 nov 20:00-22:00 Spiritualiteit van Henri Nouwen (in de Koningkerk, opgave en info: ds. Jan van der Wolf, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 070-2128279)

di 20 nov 20:00 ABC-cursus

wo 21 nov 10:00-11:30 Leerhuis Korintebrief

do 22 nov 20:00 -21-30 Bijbelkring Korintebrief

zo 25 nov 10:00 Zondag Voleinding, herdenken van overledenen uit onze gemeente

zo 25 nov 20:00 gemeentegroeigroep

De kerkenraad wenst u/jullie een goede zondag

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ds. Giel Schormans
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede zondag!