home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 20 Okt 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Wie zijn wij

wie-zijn-wij.jpg

De Wijkgemeente Martini is ontstaan uit een fusie van de wijkgemeenten Opstandingskerk en Oude Kerk. Vanaf Pinksteren 2015 vormen beide daadwerkelijk één wijkgemeente en kerken ze in één gebouw, de Oude Kerk. Samen met de wijkgemeente De Open Hof vormt zij de Protestantse Gemeente Voorburg.

De gemeente, in 2012 samengesteld uit twee wijkdelen Opstandingskerk en Oude Kerk, en sinds Pinksteren 2015 samenkomend in één gebouw, is nog op zoek naar een eigen identiteit. Ze is veelkleurig in haar geloofsopvattingen en open. Nieuwe gemeenteleden voelen zich welkom. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de nog aanwezige gevoeligheden, vanwege fusie en kerksluiting. De gemeente ziet zichzelf als traditioneel, maar niet statisch, meebewegend met de veranderende tijd. Dit laatste komt met name tot uitdrukking in de liturgie (interactie tussen voorganger en gemeente) en het geloofsdenken (theologische diepgang). De introductie van het Nieuwe Liedboek heeft de gemeente als een verrijking ervaren. Een deel van de gemeente zingt graag een evangelisch lied, passend in de liturgie. De zondagse eredienst staat centraal en daarbinnen de Woordverkondiging in het bijzonder, in een eenheid van Oude en Nieuwe Testament. Een vaste kern bezoekt de ochtenddienst, met daar om heen een schil van voorkeurkerkers, afhankelijk van wie voorgaat. Het gemeenschapsgevoel wordt in de vieringen het sterkst ervaren, daarbuiten is het gevoel van verbondenheid nog een groeiproces. In de eigen groep, gevormd langs de lijn van de vroegere wijkdelen, is sprake van grote verbondenheid en omzien naar elkaar. Men hecht aan een sterke verbinding met de (basis)scholen in de wijk, waardoor nieuwe contacten kunnen ontstaan. De verbinding behoeft evenwel intensivering.

De gemeente is zich in zekere mate bewust van haar geestelijke erfenis. Het ene wijkdeel is vijftig jaar geleden uit het andere wijkdeel ontstaan. Beide wijkdelen hebben een liturgische vernieuwing doorgemaakt, zich oecumenisch georiënteerd, zich het Nieuwe Liedboek eigen gemaakt, kinderen toegelaten aan het Avondmaal, staan in de Joods-Christelijke traditie en weten zich verbonden met Israël, als Gods volk. Zij hecht aan eerbiedigheid in de vieringen. Desondanks zijn er ook verschillen, die ook nu nog worden ervaren: een meer getuigende wijze van geloven tegenover een meer zoekende, met twijfels en vragen en een vrijere liturgische vormgeving tegenover een meer strakke. De gemeente kent avonddiensten (vesper-, leer-, cantorij-, evensong- en cantatediensten) waaraan zij gehecht is. Tevens zijn er twee gebedsgroepen.

Er is een cantor-organist, iemand die muziek en zang op goede wijze in de gemeente een plek weet te geven. De cantorij verleent met een zekere regelmaat haar medewerking aan diensten, zowel in de ochtendvieringen als in de avonddiensten (cantatediensten). De gemeente beschikt over een aantal talenten op het gebied van zang en muziek, waarvan zij optimaler gebruik wil gaan maken. Het initiëren van een muziekwerkgroep wordt overwogen.

De gemeente heeft een beleidsplan 2013-2017>> (Geloven in verbondenheid), met een heldere missie en visie. Haar ambitie is het plan een levend document te laten zijn, met duidelijke prioriteiten, in samenspraak met de gemeente. Geroepen door Gods Geest, levend vanuit een gemeenschappelijke droom, gevoed door een inspirerend leiderschap en een samenbindende persoon, wil zij in de wereld staan. De instelling van themagroepen (rond een viertal elementen van gemeentezijn: omzien naar elkaar, vieren, leren en spelen) in de beleidsvorming, heeft een nieuw elan en een bredere participatie bevorderd. De open wijze van bespreken van de thema’s heeft meningen tot elkaar gebracht. Een vervolg hierop wordt als belangrijk ervaren. De gemeente is nog sterk naar binnen gericht. Zij zou de dienst aan de wereld explicieter in haar beleid tot uitdrukking willen brengen.

De gemeente wordt op veel manieren geïnformeerd over zaken die spelen en de gemeenteleden voelen zich in de besluitvorming betrokken en serieus genomen. Met name de ingevoerde nieuwsbrieven, die regelmatig verschijnen, worden gewaardeerd. De kerkenraad heeft een open communicatie met de gemeente en wil daarin blijven streven naar verbetering. De gemeente wenst te groeien in het geloof en bepaald te worden bij de essentie van het gemeentezijn, zoals bij de vraag, waarom we Jezus Christus willen volgen?

De prioriteit in het beleid wordt bepaald door de huidige kerkgangers en is gericht op het voortzetten van hetgeen er altijd al gedaan is. De aandacht van de gemeente gaat nu vooral uit naar de ouderen. Ook de groep nieuw ingekomenen is goed in beeld. Er is een sterke behoefte aan meer aandacht voor kinderen en jeugd, voor ouders bij de geloofsopvoeding van hun kinderen en voor doopouders, om hen na de doop van hun kind(eren), meer te betrekken bij het gemeenteleven. De gemeente wil graag uitstralen dat kinderen en jongeren die er zijn zich gewaardeerd weten.

Het maatschappelijk engagement van de gemeente is zichtbaar in haar diaconale betrokkenheid bij tal van initiatieven en acties (voedselbank, schuldhulpverlening e.d.). De diaconie organiseert daarnaast ook vakantieweken, ontmoetingsdagen en bijeenkomsten voor ouderen. Zij werkt vooral samen met ‘interne’ partners. Meer samenwerking met ‘externe’ partners (Present, Vluchtelingenwerk e.d.) ligt voor de hand. De kerk wordt in de zomermaanden op zaterdag open gesteld, er zijn Pelikaanlezingen, concerten worden georganiseerd, oogstdienst, actie schoenendoos, goede doelenactie in 40-dagentijd e.d. en er is ‘lichtjesavond’. Een maaltijdproject is van start gegaan en er komen koffie(inloop)ochtenden. De gemeente zou graag een prominentere rol willen verwerven in de Voorburgse gemeenschap, met daarin een centrale plaats voor het kerkgebouw. Veel gemeenteleden zijn maatschappelijk actief. De participatiesamenleving en de vluchtelingen dagen de gemeente uit haar maatschappelijk engagement te vergroten en daarin een actieve rol te vervullen, in samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen.

Anderzijds weet de gemeente zich een christelijke gemeenschap in een geseculariseerde samenleving, waarin zij een kleiner wordende minderheid is. Steeds vaker ervaren gemeenteleden dat ze alleen staan in hun geloof. Met name de kinderen ervaren dit als moeilijk of als een eenzaam avontuur. Zij zijn bezig de wereld te ontdekken en zoeken naar verbinding tussen hun dagelijkse werkelijkheid en geloven. De gemeente staat daardoor onder meer voor de vraag, hoe zij haar kinderen kan toerusten om zich daarin staande te houden.

De gemeente beschikt over een prachtig monumentaal gebouw, verbonden met het verleden, met een goede akoestiek en een mooi orgel. De kerk is prachtig gelegen, midden in het (oude) dorp. De faciliteiten in de kerk zijn beperkt. Het wijkgebouw, naast de kerk, biedt daarvoor compensatie. Een herinrichting van de kerk is in ontwikkeling.

Voorburg, januari 2016.