Colofon

De website OudekerkVoorburg.nl van de Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk in Voorburg isĀ  ontworpen en gerealiseerd door Codewerk, Voorburg, door Jacky Verheijen en Johan Nobel. Ook de panoramafoto's (Quicktimeviews), de headerfoto's en enkele artikelfoto's zijn van Codewerk. De eerste versie is op 14 september 2008 on line gegaan.

Redactiestatuut
  1. Doel van de website www.OudekerkVoorburg.nl is een bijdrage te leveren aan de doelstellingen en activiteiten van de wijkgemeente Oude Kerk in overeenstemming met de besluiten van de Kerkenraad en de sfeer van deze PKN-gemeente in Voorburg.
  2. De website wordt beheerd door de webmaster en redactieleden, die van de Kerkenraad mandaat hebben om zodanige maatregelen te nemen dat wordt voldaan aan het eerste artikel. De redactieraad kan hiervoor ook een beroep doen op anderen.
  3. De website wordt door de wijkgemeente gedragen als communicatie- en informatiemiddel. Bijdragen zijn welkom, zowel van gemeenteleden als van buiten de wijkgemeente. Over de plaatsing van alle bijdragen beslist de redactieraad.
  4. Actualiteit, kwaliteit en thematiek worden beheerd door de redactie. Het verdient de voorkeur dat van elke bijdrage bekend is: datum van (gewenste) plaatsing, eventuele versie en datum, waarop het van de site verwijderd kan of moet worden. Informatie die van de site is verwijderd wordt niet bewaard, met uitzondering van wat in het webarchief op de site is opgenomen.

    De wijkgemeente vrijwaart zich van alle rechten op ingezonden bijdragen. Voor zover vereist, is het de verantwoording van de inzenders van bijdragen voor deze verantwoordelijkheid zorg te dragen, opdat aan eventueel vereiste rechten is voldaan. Mochten mensen of organisaties hierover vragen hebben of een beroep hierop willen doen dan kunnen zij zich wenden tot de redactieraad.
  5. Zorgvuldigheid in het omgaan met alle informatie binnen en buiten de geloofsgemeenschap is een eerste vereiste. Omdat een website een openbaar medium is, dat door iedereen over de gehele wereld kan worden geraadpleegd, wordt hiervoor extra aandacht van allen gevraagd. De redactieraad ziet hierop toe en neemt zonodig alle vereiste maatregelen om deze zorgvuldigheid te waarborgen.
  6. Voor klachten, onderwerpen en zaken, waarover de webmaster of redactie geen mandaat heeft of oplossing weet, kan men zich wenden tot de Kerkenraad.

Versie 1.0 dd 14-9-2008, wijkgemeente Oude Kerk Voorburg