home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
 • Zo 16 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Beleidsplan wijkgemeente Martini

Waar de Geest ritselt

Beleidsplan 2020-2024 wijkgemeente Martini

van de Protestantse gemeente Voorburg

Zie, ik ga iets nieuws verrichten,
        nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Jesaja 43:19


 1. Vooraf

Voor u ligt de aanzet tot een nieuw beleidsplan voor de Martiniwijkgemeente Voorburg (onderdeel van de Protestantse Gemeente Voorburg (PGV). Het is een beleidsplan geworden voor en door gemeenteleden, waarin wij zoeken naar het spoor dat de Geest ons wijst door de tijd. Het beschrijft het beleid op hoofdlijnen, daardoor ontstaat richting en ruimte voor verdere invulling. Het werk dat in gemeentevergaderingen, themagroepen en gesprekken is verricht, vormt de basis voor onze koers. Wij danken gemeenteleden, deelnemers aan de themagroepen, trekkers en schrijvers voor hun inbreng, visie en creativiteit.

Met dit beleidsplan voldoen we aan de verplichting in de Kerkorde om een maal per vier jaar een beleidsplan op te stellen. Nadat de kerkenraad gemeenteleden heeft geïnformeerd en gehoord, zal het worden vastgesteld. We hebben gezocht naar een handzaam en beknopt formaat, dat werkbaar is en ruimte biedt om onderweg waar nodig bij te stellen. De kerkenraad zal het beleidsplan jaarlijks evalueren. De algemene kerkenraad (PGV) heeft ook een beleidsplan, waar onder andere het (financiële) beleid van de Colleges van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen in is opgenomen. Deze zaken komen in dit beleidsplan niet aan de orde.

Wij realiseren ons, dat een beleidsplan een beperkt middel is. De kerk laat zich niet besturen als een bedrijf, een kerk heeft meer weg van een gezin. De beste initiatieven ontstaan vaak ‘van onderop’. We geloven dat God zelf in de gemeente werkt en hopen attent te zijn op waar de Geest ‘ritselt’ om mee te kunnen werken met Hem. Wij hopen dat dit beleidsplan vruchtbaar mag zijn bij de opbouw van onze gemeente.

Schets van onze gemeente

Met blijdschap constateren we, dat de Martiniwijkgemeente een bloeiende gemeente is in het oude centrum van Voorburg. Na een periode van grote veranderingen in kerkelijk Voorburg, is een wijkgemeente ontstaan met een nieuw elan. De instroom van nieuwe gemeenteleden, ook van buiten de kerk, en de verjonging die in de gemeente gaande is, geven hoop voor de toekomst.

‘Gemeente met een kerkgebouw als missionair vertrekpunt’, een ‘gastvrije gemeente’ en ‘de lerende/reflecterende gemeente met hart voor cultuur’ (Map met 30 missionaire modellen, PKN) blijken typeringen te zijn die als kenmerkend worden ervaren voor onze gemeente. Ons kerkgebouw met nieuw interieur spreekt zijn eigen taal: het blijkt een huis voor de ziel, een plaats waar je op adem kunt komen. Een veilige plek ook, waar voor iedereen een plaats is. Gasten noemen de verwelkomende sfeer en gastvrijheid als belangrijke kenmerken.

De eredienst op zondag, doordeweekse ontmoetingen rondom Gods woord en jeugd- en jongerenbeleid vormen het hart van onze gemeente. In Voorburg ervaren wij een missionaire roeping en weten wij ons verbonden met de kerken rondom ons. De bijbel, verhaal van God en mensen, vormt de grond onder onze voeten en wijst ons de weg waarop wij gaan. Van onze joodse wortels zijn wij ons bewust: door Israël immers zijn wij in aanraking gekomen met het evangelie. Onze naasten, binnen de gemeente, in Leidschendam-Voorburg en in de wereld, hopen wij nabij te zijn en te dienen in het diaconaat. Zorg voor de schepping zien wij als een wezenlijke opdracht vanuit ons geloof.

 

 1. Speerpunten en acties voor de komende vier jaar

 

Bestuur en organisatie

De kerkenraad is dankbaar voor het werk dat door velen binnen onze gemeente wordt verricht. Om haar taak goed te kunnen blijven vervullen zoekt zij naar mogelijkheden om ‘lichter’ te besturen en meer focus aan te brengen in de taken die wij als gemeente wel en niet op ons nemen. De kern van gemeente-zijn staat centraal: de ontmoeting met God en met elkaar. De natuurlijke aanwas van onze gemeente verandert. Dit vraagt dat aan de basis van de gemeente wordt gebouwd, met bijzondere aandacht voor jeugd, jongeren en nieuwkomers.

Acties:

 1. Activiteiten die veel menskracht vragen en geen directe relatie hebben met de kern van het gemeente-zijn, kritisch tegen het licht houden.
 2. Vrijwilligersbeleid ontwikkelen en de verbinding tussen de kerkenraad en groepen versterken.
 3. Omdat het onderlinge pastoraat en de geestelijke zelfredzaamheid worden versterkt (zie pastoraat).
 4. Investeren in goede communicatie over wie we zijn en wat we doen, zowel intern als extern.

 

Eredienst

De zondagse erediensten vormen het hart van onze gemeente: een plek om tot stilte en op adem te komen, maar ook de plaats waar wij steeds opnieuw met God worden verbonden. We zetten in op diepgang, kwaliteit en rust, met behoud van de vaste liturgische vormen (afwisseling wetlezing (Reformatie) en Kyrië/Gloria (oecumenische orde).Het in 2013 verschenen liedboek “zingen en bidden in de kerk en thuis” (het zgn. Nieuwe Liedboek) blijft uitgangspunt voor de liederen die wij zingen in de eredienst. Dit kan worden aangevuld met liederen uit andere bundels. Het gebruik daarvan willen wij de komende tijd meer verkennen. De avonddiensten zullen zo lang mogelijk gecontinueerd worden. Zij bieden missionaire kansen: meer muzikale diversiteit zoals Bachcantates (Lutherse traditie), Choral Evensongs (Anglicaanse traditie), populaire muziek (gospel). De reguliere avonddiensten worden namens de algemene kerkenraad georganiseerd door de wijkgemeente Martini. Waar mogelijk wordt bij bijzondere avonddiensten samenwerking gezocht met De Open Hof en/of omliggende kerken.

Acties:

 1. Verkennen hoe visuele verbeelding en het meer gebruik maken van de zintuigen kan bijdragen aan de kwaliteit van de erediensten en groei van ons geloof.
 2. Het onderlinge persoonlijke gesprek over liturgie en eredienst bevorderen met het oog op respect en begrip voor elkaars geloofsbeleving en de wijze waarop wij God ontmoeten en naar Hem toegroeien in de eredienst. Het kan een vorm van dienen en liefhebben zijn om een lied mee te zingen, dat jou persoonlijk niet aanspreekt, maar dat de ander wel helpt God te ontmoeten.
 3. Naast de cantorij de muzikale participatie van gemeenteleden verder uitbouwen met behoud van kwaliteit: muzikale participatie van jeugd en jongeren, muziekprojecten met gemeenteleden.
 4. Verkennen hoe andere vormen van muziek en andere zangtradities een plaats kunnen krijgen binnen de liturgie, met name in de avonddiensten.

Gebed

Onze kerk is een huis van gebed. O.a. tijdens de erediensten, het middaggebed en de gebedskringen helpen wij elkaar in het bidden en zo dienen wij God, elkaar en de samenleving. Deze plekken van (gezamenlijk) gebed of voorbede willen wij in stand houden en faciliteren. Wij willen onszelf blijven oefenen in het luisteren en zoeken naar God, door (kerkenraads)vergaderingen te beginnen met bezinning en gebed, toerusting te geven op het gebied van gebed en meditatie en de mogelijkheid te geven tot voorbede, ook als onderdeel van onze onderlinge pastorale zorg.

Acties:

 1. Een vaste, goed bereikbare stilteplek creëren waar men tot zichzelf en tot God kan komen, eventueel een kaars aan kan steken en een gebed(spunt) in het voorbedenboek kan schrijven. Het is onze wens deze voorbeden een plaats te geven in de zondagse voorbeden.
 2. Verkennen of de kerk ten behoeve van de stilteplek en gebed door de week vaker opengesteld kan worden (naast de zondag, het middaggebed en de OKO).
 3. Bij gebeurtenissen van grote plaatselijke of landelijke impact (rampen etc.) staan wij open voor de mogelijkheid om onze kerk te openen voor gebed (in samenspraak met de Raad van Kerken).

Pastoraat

Om ervoor te zorgen dat wij de pastorale zorgbehoefte van onze gemeente kunnen blijven dragen, willen wij het onderlinge pastoraat versterken, niet als een opdracht aan enkelen, maar als een taak voor alle gemeenteleden behorend bij het ambt van gelovige. De huidige beperkte bezetting van het pastorale team is een punt van zorg. Daarom zoeken we naar nieuwe wegen in het pastoraat, onder meer door gemeenteleden meer daarbij te betrekken. Deze wijze van pastoraat past ook bij de ontmoetingskerk die wij zijn geworden, maar vraagt om bewustwording van wat pastoraat is en onze roeping daarin. Toerusting is daarbij essentieel. Voor bijzonder pastoraat, pastoraat bij levensgebeurtenissen en crisispastoraat zijn en blijven als vanouds predikanten (en ouderlingen) verantwoordelijk en beschikbaar.

Acties:

 1. Gemeenteleden, pastoraal werkers en ouderlingen toerusten tot ‘een goed gesprek’, binnen bestaande groepen en netwerken de pastorale functie versterken.
 2. Onderzoeken of nieuwe onderlinge pastorale netwerken gevormd kunnen worden en of het opzetten van een mentorsysteem voor nieuwkomers haalbaar en zinvol is.
 3. Onderzoeken of het aanstellen van een pastorale of diaconale ouderenwerker zinvol is.
 4. Verkennen van mogelijkheden voor jeugdpastoraat.

Diaconaat  .

Diaconie behoort tot de kern van ons gemeente-zijn. Christus wordt zichtbaar in de gewonde mens en laat zich vinden in de ‘armen in alle opzichten’. Diaconie is verbinding, elkaar ontmoeten, er zijn voor elkaar en het leren kennen van elkaars nood. Ook het diaconaat is geen opdracht voor enkelen, maar voor de gemeente als geheel. Het is wenselijk het diaconaal bewustzijn en de diaconale sensitiviteit van gemeenteleden te vergroten.

Het werk van de (wijk)diaconie is in onze gemeente goed geregeld; diakenen zijn bekend en zichtbaar aanwezig bij de activiteiten, die betrekking hebben op het kerk- en gemeente-zijn. Daarnaast wordt veel werk verricht achter de schermen, gericht op de specifieke noden van gemeenteleden en anderen daarbuiten. Deze activiteiten zullen worden gecontinueerd, maar daarnaast streven we naar verbetering van de zichtbaarheid en versterking van de informatievoorziening. Van belang is daarbij de gehele gemeente, oud en jong, te betrekken.

Door de verkoop van grond komt er bij de centrale diaconie een vermogen vrij. Het voornemen bestaat om vanuit het rendement dat een voor Voorburg en omgeving zinvolle besteding te geven. Een uitgelezen kans om de gemeente te betrekken bij diaconale doeleinden.

Acties:

 1. Diaconie in de gemeente en de (plaatselijke) samenleving met behulp van onze communicatiemiddelen meer zichtbaar maken en uitdragen wat er op dat terrein al gebeurt.
 2. Behalve pastorale ambtsdragers en medewerkers, ook gemeenteleden toerusten voor het ontwikkelen van een diaconale houding en kinderen en tieners stimuleren dienend bezig te zijn (bijvoorbeeld door hulp bij diaconale activiteiten).
 3. Verbinding tussen diaconaat en pastoraat versterken, mede door verbetering van informatievoorziening over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning.
 4. Mogelijkheden verkennen voor diaconaat in de directe omgeving van de kerk (buurt).

Jeugd en jongeren

De aanwezigheid van (jonge) kinderen en tieners is een grote vreugde en bron van hoop voor de gemeente. Onze kinderen groeien op in een geseculariseerde wereld waarin het christelijk geloof geen vanzelfsprekendheid is, maar een bewuste keuze. Wij gunnen het onze kinderen dat zij, als zij opgroeien, de rijkdom en waarde van een persoonlijk geloof mogen ontdekken. Via de kerkdiensten, kinderdienst en tienercatechese/tienerdienst worden zij ingewijd in het christelijk geloof en de gebruiken die daarbij behoren, passend bij hun leeftijd.

We zijn dankbaar voor de grote inzet van gemeenteleden bij het werk aan onze jeugd- en jongeren. De betrokkenheid van de predikanten bij het kinder- en tienerwerk, hun visie, inzet en aandacht hebben het kinder- en tienerwerk binnen onze gemeente een belangrijke impuls gegeven. Het beleid ten aanzien van jeugd- en jongeren zetten wij voort op de ingeslagen weg. Aandachtsgebieden daarbij zijn:

Jeugddiaconaat: dit is een terrein waarnaar op dit moment nog niet veel aandacht uitgaat. Gelovend, dat jeugddiaconaat een waardevolle bijdrage kan leveren aan het kinder- en tienerwerk (believe-belong-behave) en dit voor kinderen en tieners vaak betekenisvolle ervaringen zijn, willen wij dit terrein verder verkennen en op een haalbare en praktische wijze een plaats geven binnen het jeugdbeleid.

Kerk en wereld: Onze gemeente maakt onderdeel uit van de PGV, maar ook van de wereldkerk. We vinden het belangrijk om onze kinderen daarvan ook iets mee te geven. Bovendien is het christelijk geloof één van de fundamenten van onze samenleving, onderdeel van onze cultuur en een belangrijk onderdeel van de algemene ontwikkeling van kinderen. Wij zien het als waardevol om ook kinderen buiten onze gemeente daarmee kennis te laten maken. Een persoonlijke uitnodiging voor activiteiten die wij voor jeugd- en jongeren organiseren, maar ook bekendheid via de plaatselijke media kunnen helpen ook andere kinderen buiten de eigen kring te bereiken. Daarnaast kan verkend worden, welke activiteiten voor kinderen interessant en opbouwend zijn, die door andere kerken georganiseerd worden.

Kerk en school: De predikant heeft het initiatief genomen voor een masterclass ‘Theologiseren met kinderen’ op CBS de Vijverhof. De relatie met de Vijverhof willen wij zo mogelijk intensiveren.

Aandacht voor de invulling van de doopgelofte: ouders die hun kinderen in onze gemeente hebben laten dopen, maar daarna de kerkdiensten niet of niet regelmatig meer met hun kinderen bezoeken willen we niet uit het oog verliezen. Onze activiteiten zijn ook voor hen bedoeld en staan voor hen open. We willen deze groep graag in beeld krijgen, met hen in gesprek gaan en achterhalen waaraan zij behoefte hebben om invulling te kunnen geven aan de geloofsopvoeding van hun kind. Wij willen verkennen hoe wij onze betrokkenheid bij een dopeling als gemeente kunnen laten blijken.

Acties:

 1. Verkennen jeugddiaconaat en dit op een haalbare en praktische wijze een plaats geven binnen het jeugdbeleid.
 2. Versterken communicatie over activiteiten voor jeugd- en jongeren (persoonlijke uitnodiging en (lokale) media), inventariseren welke activiteiten door andere kerken georganiseerd worden en interessant zijn voor onze jongeren.
 3. De relatie met CBS de Vijverhof intensiveren.
 4. Aandacht voor ouders van gedoopte kinderen: inventariseren wat zij nodig hebben bij de geloofsopvoeding van hun kinderen en onderzoeken hoe wij als gemeente invulling kunnen geven aan onze belofte hen te steunen.

Groepen

Binnen onze gemeente zijn veel groepen actief. Mede met het oog op het versterken van het onderlinge pastoraat, willen we deze kringen continueren en de vorming van nieuwe wijk- en interesse-gebonden kringen stimuleren. Informele, speelse groep overstijgende ontmoetingen zetten we voort en nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. Het intergenerationele aspect daarvan waarderen we en draagt vrucht.

Acties:

 1. Een platform creëren dat groepsvorming vergemakkelijkt en waarop gemeenteleden elkaar kunnen uitnodigen, bijvoorbeeld een kerk-app.
 2. Maaltijden stimuleren als gelegenheid om elkaar te ontmoeten en als laagdrempelige manier voor nieuwkomers om aan te haken.
 3. Verkennen hoe voor de doelgroep ouderen een netwerk voor ontmoeting kan worden gevonden.    

Missionair

In onze gemeente leeft het verlangen om zichtbaar te zijn in de samenleving. We ervaren een missionaire roeping, individueel in onze persoonlijke omgeving, maar ook als kerkelijke gemeenschap in (het centrum van) Voorburg. Onze focus ligt niet zozeer op het initiëren van nieuwe activiteiten, maar op het versterken van de missionaire dimensie van de dingen die wij al doen. Versterking van de communicatie (zie bestuur en organisatie) zal onze missionaire zichtbaarheid vergroten. Maaltijden (zie groepen) en muziek (zie eredienst) bieden in onze ogen missionaire kansen. 

Acties:

 1. Onze buurt, ons gemeentebestuur en onze woonplaats biddend voor Gods aangezicht brengen in kerkdiensten en middaggebed.
 2. Ons verdiepen in de directe woon- werk en leefomgeving van onze kerk (o.a. via de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg) om te ontdekken hoe en waar wij dienend aanwezig kunnen zijn, ons kunnen verbinden met de buurt en aan kunnen sluiten bij activiteiten die daar toch al gebeuren. Hier ligt ook een kans voor samenwerking met onze kerkelijke buren.
 3. Verkennen of wij iets tastbaars kunnen ontwikkelen dat gemeenteleden kunnen aanbieden aan nieuwe (niet-kerkelijke) buurtgenoten, naast het informatiepakket voor nieuw ingekomen gemeenteleden.
 4. De missionaire functie van ons kerkgebouw blijven benutten, zoals bijvoorbeeld bij de OKO.

Zoekers

Zoekers weten onze gemeente te vinden, ze voelen zich bij ons thuis en sluiten zich ook aan bij onze gemeente (o.a. via de ABC-cursus). De Kerkproeverij blijkt een goed instrument te zijn om onze gastvrijheid te tonen en een verwelkomende houding te oefenen, voor zoekers wordt de drempel om de kerk binnen te stappen verlaagd. Daarom willen we de Kerkproeverij continueren en dankbaar gebruik blijven maken van contacten die via OKO ontstaan met mensen die naar meer op zoek zijn dan alleen het kerkgebouw.

Acties:

 1. Jaarlijks een Kerkproeverij organiseren.
 2. Door het jaar heen de inzet van communicatie actief stimuleren, waardoor wij voor zoekers beter zichtbaar en vindbaar zijn.
 3. Verkennen of een maatjesproject voor nieuwkomers haalbaar en zinvol is (zie pastoraat).     

 

Oecumene

Het streven naar oecumene is een Bijbelse opdracht. Het doel van onze plaatselijke oecumenische contacten is het groeien in geestelijke eenheid en (h)erkenning. Als kerken vormen wij samen de gestalte van Christus in Voorburg en in de wereld. Het belang van oecumene blijven wij communiceren en wij zoeken vooral aansluiting bij onze kerkelijke buren (Franse kerk) in het centrum van Voorburg. Bestaande contacten met de St. Martinuskerk zetten wij voort. Het netwerk van de Raad van Kerken blijven wij ondersteunen. Een kleine groep uit onze gemeente is actief op dit terrein.

Acties:

 1. Waar mogelijk zoeken we missionair de samenwerking met onze buurkerken in Voorburg-centrum (Franse Kerk, St. Martinusparochie) om elkaar te leren kennen met het oog op onze gezamenlijke presentie in de buurt.
 2. De spreekbuisfunctie van de Raad van Kerken in het publieke domein versterken (dodenherdenking, contacten met de overheid, gezamenlijke PR, Kerkproeverij, Kerst, Pasen etc.) en minder inzetten op gezamenlijke diensten Leidschendam-Voorburg-breed. 

Veilige kerk

Voorjaar 2019 heeft de kerkenraad een werkgroep Veilige Kerk ingesteld die een plan heeft opgesteld om, met behulp van door de landelijke kerk aangedragen voorbeelden, het thema aan de orde te stellen binnen alle geledingen binnen de kerk. Overal waar mensen, binnen de ontmoetingskerk die we willen zijn, samenkomen willen we dat mensen zich veilig voelen in de relatie met de ander en ook kunnen aangeven als dat niet zo is. Dit thema staat in het geheel van “je gezien weten”, vertrouwen dat je verhaal veilig is op de plekken waar je dat deelt, voorkomen van uitsluiting, pesten en het oplossen van conflicten op een goede wijze.

Acties:

 1. In alle groepen wordt het thema veiligheid in relaties aan de orde gesteld en spreken we gedragsregels met elkaar af.
 2. De kerkenraad stelt een vertrouwenspersoon aan waar iedereen terecht kan in geval van (gevoelens van) onveilige situaties.
 3. De werkgroep stelt een handelingsprotocol op hoe te handelen in geval van niet toelaatbare of grensoverschrijdende gedragingen.

Zorg voor de schepping

De kerk gelooft dat de aarde en al wat erop leeft schepping is: zij is ons van God gegeven om haar te bewerken en te bewaren. Wat dat concreet betekent is niet zomaar te zeggen en willen we elkaar ook niet voorschrijven. Wel willen we de bezinning stimuleren op wat dit voor ieder persoonlijk in zijn context zou kunnen betekenen.

In de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente is afgesproken te onderzoeken hoe we concreet stappen kunnen nemen om te komen tot verduurzaming van de kerkelijke organisatie (kerkelijke gebouwen, inkoop etc.). De GroeneKerkenActie (een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarbinnen kerkgemeenten elkaar helpen om elk jaar ten minste één verduurzamingsstap te zetten) wordt daarbij als hulpmiddel gebruikt.


Acties:

 1. De initiatiefnemers van beide kerkelijke wijken brengen begin 2020 in kaart welke verduurzamingsstappen voor onze gemeente voor de hand liggen, en organiseren op basis daarvan een inspiratieavond over het thema geloof en duurzaamheid, waarbij de GroeneKerkenActie centraal staat en de eerste ‘groene stappen’ besproken worden.

Het uiteindelijke groene stappenplan zal aan de Algemene Kerkenraad worden voorgelegd ter accordering die besluit of beide kerkelijke wijken zich kunnen aansluiten bij de GroeneKerkenActie. 

Kentekenregistratie Oude Kerk

A4 poster voor kerkgangers copy

 
 
 
Kentekenhandhaving
Het Huygenskwartier Voorburg is een voetgangersgebied.
Camera’s maken foto’s van de kentekens van motorrijtuigen die in het gebied rijden.
Overtreders krijgen een bekeuring thuis gestuurd.
 

Ontheffing speciaal voor kerkleden

Komt u (regelmatig) met uw auto naar de kerk en maakt u dan gebruik van het eigen parkeerterrein?
Wordt u voor de kerk afgezet, omdat u minder mobiel bent?
Laat u of uw chauffeur ontheffing aanvragen om het voetgangersgebied in te rijden via www.lv.nl/parkerenkerk
Deze ontheffing is 1 jaar geldig.
 
Verleng  uw jaarontheffing op tijd!
Omdat de regeling nu bijna een jaar geldt, zal uw ontheffing binnenkort aflopen. Vraag (gratis) een nieuwe jaarontheffing aan via www.lv.nl/parkerenkerk.
 

Toelichting:

Kentekenhandhaving Huygenskwartier Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg kent kentekenhandhaving d.m.v. camera’s in het voetgangersgebied van het Huygenskwartier.

Camera’s registreren de kentekens van voertuigen die het gebied inrijden.

Overtreders worden bekeurd.

Voor leden en bezoekers van de kerk en de Voorhof is er een speciale ontheffingsregeling. Deze ontheffing is kosteloos en geldig voor een jaar.

Dus maakt u, ook al is het maar sporadisch, gebruik van het parkeerterrein van de kerk, of wordt u wel eens voor de kerk afgezet, dan moet u, of uw chauffeur, ontheffing aanvragen om het voetgangersgebied van het Huygenskwartier in te mogen rijden om zo bij de kerk te kunnen komen.

Afsluiting Van Schagenstraat

Afsluiting Van Schagenstraat

Met ingang van woensdag 1 juni 2016 wordt als pilot voor een periode van ruim 6 maanden de Van Schagenstraat afgesloten voor autoverkeer. De kerk blijft bereikbaar via de Vlietstraat.

De rijrichting van de Vlietstraat (langs Hoogvliet) verandert.

Er verdwijnen ook enkele parkeerplaatsen in de Van Schagenstraat en de 2 invalide parkeerplaatsen in de Herenstraat, maar parkeren bij de kerk voor de autorijddienst blijft mogelijk. Ook kan er geparkeerd worden in de parkeergarage Oude Haven en op de Parkweg. Ook zijn er parkeerplaatsen bij het Racketcentrum Westvliet aan de overzijde van de Vliet.

plaatje afsluiting

Activiteiten Januari 2020

Adres Oude Kerk: Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg
Adres Koningkerk: Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg
Rooster kerkdiensten>> Zie verder onder de tabel

         
01 wo 11:00  Nieuwjaarsontmoeting Oude Kerk 
02 do 12:30-13:00 Middaggebed Oude Kerk
06  ma 10:00-12:00 Koffie drinken in de Voorhof - U bent welkom! Oude Kerk Voorhof
09 do 9:30-10:30 Begin de dag met Stilte. Een uur van stilte en gebed in de kerkzaal bij het kruis. Meditatie en korte uitwisseling van gedachten. Ds. Els van der Wolf-Kox. Kerk open 9.20 uur. Koningkerk
09 do 12:30-13:00 Middaggebed Oude Kerk
12 zo 16:00 Top 2000 dienst mmv popkoor Rebound in de Koningkerk Koningkerk
12 zo 19:00 Vesper Oude Kerk
12 zo 19:30 Taizé dienst in de Koningkerk Koningkerk
13 ma 20:00 Kring Geloofsverdieping, leiding Joas van der Schoot Oude Kerk Voorhof
13 ma 20:00-22:00 Spiritualiteit van het helpen, olv ds. Jan van der Wolf info>> Koningkerk
14 di 17:45-19:15 Samen eten, inloop vanaf 17:15 uur Oude Kerk Voorhof
15 wo 10:00-12:00 Vrouw en Geloof groep, thema Relaties in en met de Bijbel, inleider Bep van Sloten Oude Kerk Voorhof
15 wo 10:00-11:45 Leerhuis Woensdagmorgen o.l.v. ds. Giel Schormans Oude Kerk Voorhof
15 wo 20:00 Voorbereiding voor bezoekwerk: Het pastorale team vraagt gemeenteleden om bij vijf leden uit de wijk aan te bellen met een korte vragenlijst om zo te ontdekken wie onze leden zijn. Informatie bij ouderling Thilly Walvoort Oude Kerk Voorhof
15 wo 20:00 ABC-Cursus Oude Kerk Voorhof
16 do 12:30-13:00 Middaggebed Koningkerk
18 za 20:00 Orgelconcert door Geerten van de Wetering; Toegang € 8,- inclusief een drankje na afloop Oude Kerk
19 zo 19:00 Muzikale Vesper mmv Tinka de Reus, klarinet en Hans Houtman, vleugel Oude Kerk
22 wo 10:30 Oecumenische gebedsdienst voor de Eenheid van de Kerken in de Mantel, voorgangers ds. Giel Schormans en pastor Paul Sas De Mantel, Klaverweide 54
22 wo 19:30 Film in de Koningkerk. De documentaire 'Disturbing the peace' over voormalige strijders wordt vertoond, aansluitend inhoudelijk nagesprek Koningkerk
23 do 12:30-13:00 Middaggebed Oude Kerk
26 zo 19:00 Oecumenische gebedsdienst voor de Eenheid van de Kerken, georganiseerd door de Raad van Kerken info>>
(
geen vesper in de Oude Kerk
Dorpskerk, Damhouderstraat L'dam
26 zo 20:00 Gemeentegroeigroep bij Minie  
28 di 17:45-19-15 Samen eten, inloop vanaf 17:15 uur Oude Kerk Voorhof
29 wo 19:00 Midlife groep: maaltijd en een goed gesprek voor mensen van ong. 45-65 jaar. Opgeven bij Bep van Sloten  
29 wo 20:00 ABC-Cursus Oude Kerk Voorhof
30 do 12:30-13:00 Middaggebed Oude Kerk
30 do 20:00 Lezing door ds. M. Treuren uit Pijnacker, onderwerp: Jericho, Jericho, is een sterke stad, dat zie je zo! Georganiseerd door de Confessionele Vereniging Oude Kerk Voorhof

Vormingsactiviteiten:

 
Algemene activiteiten:

Subcategorieën