home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

orde van dienst 19 januari 2020

Orde van dienst zondag 19 januari 2020

2e zondag van de epifanie
Oude of Martinikerk te Voorburg

Voorganger:                     Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst:      Els Schippers-Gijsbers
Lector:                              Alewijn Schouten
Organist:                          Hans Houtman    

Orgelspel voor de dienst: Aria: 'Verlosser vriend, o hoop en lust’- F. Asma (1912-1984)

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 63: 1,2

(staande; men blijven zo mogelijk staan tot na de Bemoediging en Groet)

Bemoediging:

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen:             die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.:
                   die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.:                   en niet loslaat het werk van zijn
                     handen

(Apostolische) Groet:
v.:
                   Genade zij u en vrede van God, onze

                     vader en van Christus Jezus, onze
                     Heer
a.:                   Amen

allen gaan zitten

Gebed om ontferming afgesloten met Kyrie en Loflied LB 299e

Met en voor de kinderen

Kinderlied HH 685 (Laat zo je licht maar schijnen)

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Gebed bij de opening van het woord

Eerste Schriftlezing Jesaja 62:1-5

621Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. 2Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald. 3Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God. 4Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. 5Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.

Lied 489:1 (Komt ons in diepe nacht ter ore)

 

Tweede Schriftlezing Johannes 1: 29-30 en 2:1-11

1:29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” (…) 2:1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.

Lied 489:3

 

Schriftuitleg en verkondiging

Orgelspel:Trio C-Dur- G.A. Sorge (1703-1778)

Lied 986: 1,2,4 (de ware kerk des Heren)

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

Inzameling van de gaven, aansluitend lied 364:1 (Hoor Gij ons aan)

De eerste collecte is voor het Diaconaal Havenproject Rotterdam.
De tweede collecte is voor de kerk in Voorburg.

(Tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche worden gehaald om te delen in de zegen)

Lied (staande): 428 (Overvloedig geef ik u)

Wegzending en Zegen

Gevolgd door drie maal ‘Amen’              

Orgelspel:In dir ist Freude, BWV 615- J.S. Bach (1685-1750)

Na de dienst bent u hartelijk welkom in ons ontmoetingscentrum De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om wat na te praten bij koffie, thee of limonade. Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. In de Voorhof is een statafel waar u met iemand kunt praten en informatie kunt krijgen.

MEDEDELINGEN

Toelichting op de eerste collecte
Het Diaconaal Havenproject Rotterdam verleent diaconale hulp vanuit de (PKN-) kerken in de havens van Rotterdam-Rijnmond. Het werkgebied van de diaconaal werker speelt zich voornamelijk af op de schepen die onder goedkope vlaggen varen en op schepen die vanwege bepaalde gebreken aan de ketting liggen. De bemanning op dit soort schepen wordt vaak slecht betaald en bestaat niet zelden uit mensen van diverse nationaliteiten waardoor er nogal eens communicatieproblemen zijn. Andere doelgroepen voor de diaconaal werker zijn de zieke zeelieden die in de ziekenhuizen bezocht worden of gedetineerden die vaak heel eenzaam zijn en bezoek buitengewoon waarderen. Ook wordt er hulp verleend bij problemen rond de arbeidsovereenkomst van de zeelieden.

Muzikale vesper
Vanavond om 19:00 uur, met Tinka de Reus op klarinet en Hans Houtman op de vleugel. Ds. Leneke Marchand is de voorganger en het gaat over de ogen van God. Lezing: Psalm 10.

Voorstelling voor kinderen
Vanmiddag, om 16.00 uur zal Matthijs Vlaardingerbroek met zijn voorstelling “iedereen heeft een talent” optreden in de Kruisheuvelkerk.
Matthijs is een christelijke poppenspeler, goochelaar en bijlbeverteller. Hij weet altijd een feestje van zijn voorstellingen te maken. Hij neemt zijn buikspreekpop Henkie mee en verbaast je met zijn trucs. Hij boeit met zijn kindervoorstellingen niet alleen kinderen maar ook de volwassenen. Een aanrader voor jong en oud! Gegarandeerd een leuke middag! Toegang gratis. Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6 in Leidschendam.

Geef voor je kerk
Dat is het thema voor Actie Kerkbalans 2020. Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari wordt deze actie gehouden. Onze kerkelijke gemeenten krijgt geen subsidie. Om te kunnen bestaan is een financiële bijdrage nodig van de leden. Alle leden ontvangen een brief of email hierover. Van harte aanbevolen.

Film in de Koningkerk
Woensdag 22 januari 19:30 uur
De documentaire 'Disturbing the peace', over Israëlische soldaten uit elite-eenheden en Palestijnse strijders van wie velen in de gevangenis hebben gezeten. Ze willen samen proberen de negatieve geweldsspiraal te doorbreken. Aansluitend inhoudelijk nagesprek.

Middaggebed
Iedere donderdagmiddag van 12:30 tot 13:00 uur is er in deze kerk een middaggebed, moment van stilte, zingen en bidden. Wees welkom.

Heilig Avondmaal
In de dienst op Zondag 26 januari om 10:00 uur vieren wij de Maaltijd van de Heer.

Oecumenische diensten in de Week voor gebed voor de Eenheid van de Christenen
Thema: “Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons” (Handelingen 28)

Woensdag 22 januari 10:30 uur in de Mantel,
Klaverweide 54, voorgangers ds. Giel Schormans en pastor Paul Sas.
Zondag 26 januari 19:00 uur in de Dorpskerk,
aan de Sluis in Leidschendam, voorgangers ds. Fulco de Vries Bouwstra en diaken Pier Tolsma.
(geen vesper in de Oude Kerk)

Midlife groep

Woensdag 29 januari 19:00 uur
maaltijd en een goed gesprek voor mensen van ong. 45-65 jaar. Opgeven bij Bep van Sloten.
 
Verleng uw jaarontheffing op tijd
Komt u regelmatig met uw auto naar de kerk en maakt u dan gebruik van ons eigen parkeerterrein? Wordt u regelmatig voor de kerk afgezet omdat u minder mobiel bent?
Vraag (gratis) nieuwe jaarontheffing aan via www.lv.nl/parkerenkerk.

U/jullie allen een goede zondag gewenst