home
Oude Kerk Voorburg
Oude Kerk Voorburg 1
  • Zo 16 Feb 10:00 - Diensten >>>
aankondiging
Protestantse Gemeente Voorburg

Orde van dienst 25 december 2019

    Woensdag 25 december 2019
in de Oude of Martinikerk te Voorburg
            - Kerstdag -

Voorganger: ds. Leneke Marchand
Ouderling van dienst: Arjan van Mourik
Lector: Thilly Walvoort- van Leeuwen
Organist: Jan Droogers
Trompetist: Eelco Nieuwenhuis
Fluitist: Pieter Nieuwenhuis
Cantor: Hans Houtman
M.m.v. de Mariannecantorij

Lied voor de dienst : LB 478

Welkom

Moment van stilte en inkeer

Intochtslied: Psalm 98: 1,2,3

Bemoediging:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet loslaat het werk van zijn handen.

(Apostolische) Groet:
v.: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Christus Jezus, onze Heer.
a.: Amen

Drempelgebed – stil gebed - afgesloten met LB 469: 1-6 (Ik ben een engel van de Heer)
1 kind, 2 cantorij, 3 allen, 4 vrouwen en kinderen, 5 mannen, 6 allen

Kyriegebed

Glorialied LB 487: 1 cantorij, 2 allen 3 allen

Met en voor de kinderen; afsluiting adventsproject ‘Volg de ster’
Op deze kerstochtend lezen we het verhaal over de geboorte van Jezus zoals Matteüs dat vertelt in Matteüs 1:18-25. Maria wordt zwanger door de heilige Geest. Jozef hoort van een engel dat hij tóch met Maria moet trouwen en dat het kind Jezus zal heten, maar ook Immanuel genoemd zal worden. Dat betekent: God is bij ons.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de betekenis van de naam Jezus: ‘De Heer redt’. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de betekenis van de naam Immanuel: ‘God is bij ons’.

Projectlied

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Micha 5: 1-4a

Lied LB 498: 1 cantorij, 2 allen, 4 allen, 5 allen

Schriftlezing Matteüs 1:18-25?

Cantorij: LB 502 cantorij coupletten, allen refrein

Schriftuitleg en verkondiging

Cantorij: Gibbons, As on the night

1. As on the night before this blessed morn,
A troop of angels unto shepherds told,
Where in a stable He was lowly born,
Whom nor the earth, nor heav'n of heav'ns can hold.
Thro' Bethlem rung this news at their return;
Yea, angels sung that “God with us” was born:
And they made mirth because we should not mourn.

R. His love therefore, oh! let us all confess,
And to the sons of men his works express.

2. This favour Christ vouchsafed for our sake;
To buy us thrones He in a manger lay;
Our weakness took, that we His strength might take,
And was disrob’d, that He might us array;
Our flesh He wore, our sin to wear away;
Our curse He bore, that we escape it may;
And wept for us that we might sing for aye.

1. Zoals in de nacht vóór deze gezegende morgen,
een schare engelen aan de herders vertelde:
Waar Hij in een stal nederig werd geboren,
Wie noch de aarde, noch de hemel der hemelen kunnen bevatten.
Door Bethlehem klonk dit nieuws bij hun terugkeer;
Ja, engelen zongen dat "God met ons" was geboren:
En ze waren vrolijk omdat we niet moeten rouwen.

R. Laten wij allen daarom zijn liefde belijden
En aan elk mensenkind vertellen wat Hij gedaan heeft.

2. Deze gunst heeft Christus ons verwaardigd;
Hij lag in een kribbe, om voor ons tronen te verwerven;
Hij nam onze zwakte, opdat wij zijn kracht zouden ontvangen.
Hij werd ontkleed, om ons te bekleden
Droeg ons vlees, om onze zonde weg te dragen
En onze vloek, opdat wij zouden ontkomen.
Hij weende voor ons, opdat wij konden zingen.

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Aankondiging collecten en mededelingen

COLLECTES
De 1e collectie is voor Kinderen in de knel.
De 2e collecte is voor de Kerk in Voorburg.

Inzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de kinderkerk)

Slotlied LB 486 (staande) (kinderen begeleiden met instrumenten)

Wegzending en Zegen. gevolgd door drie maal ‘Amen’ (LB 431c).

Openlucht Kerkdienst in Park Vreugd en Rust

kerkdienst walk in the park

Kom allen en neem iemand mee! Gezamenlijke dienst, in de Oude Kerk en in de Koningkerk is deze zondag morgen geen dienst!

Privacy protocol kerkdiensten op internet

De Oude of Martini Kerk van Voorburg zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform van kerkomroep.nl De uitzendingen zijn voor de mensen thuis die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn.

In de kerkzaal hangt een beweegbare camera waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

 

1. De uitzendingen van de kerkdiensten van de Martini wijkgemeente via internet bevatten beeld en

geluid. Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers en de

gebeurtenissen tijdens de dienst in het liturgisch centrum.

2. Uitzendingen zijn tot  ca 4 nmanden na de dienst voor iedereen beschikbaar via Kerkomroep.nl. Daarna kunnen alleen de diensten bekeken worden die gedownload zijn.

3. In het gebouw van de Oude Kerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.

 

4. Bezoekers worden niet in closeup opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.

 

5. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achterin de kerkzaal plaatsnemen.

 

6. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.

 

7. Een exemplaar van deze regeling wordt in de Oude Kerk neergelegd, gepubliceerd op de website en is op te vragen bij de scriba.

 

8. Problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de scriba.

 

Dit privacyprotocol is gemaakt door de Martiniwijkgemeente van de Oude Kerk te Voorburg ( www.oudekerkvoorburg.nl , en door hen aangeleverd voor gebruik door andere gemeenten, die vrij zijn het naar eigen behoefte aan te passen .

Subcategorieën