Organisatie wijkgemeente

De protestantse wijkgemeente Martini, die bijeenkomt in de Oude of Martinikerk, omvat het centrum en het oostelijke deel van Voorburg. Voor een overzicht van de straten waarin leden van onze wijkgemeente wonen, met daarbij de pastorale teams, kunt u de wijkindeling raadplegen. menora_2.jpg

Mensen die niet bij onze wijkgemeente zijn ingeschreven, maar vanuit betrokkenheid op de hoogte willen blijven van het wel en wee van de wijkgemeente kunnen bij de scriba laten noteren dat ze het blad 'Rondom de Oude Kerk' en andere wijkpost willen ontvangen.
Zie ook  kerkenraadsleden en pastorale medewerkers>>

Wij participeren in de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg. Zie hun website.

Het bestuur van de wijkgemeente wordt gevormd door de wijkker­kenraad. Deze bestaat uit ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester, diakenen en de wijkpredikanten.
Van deze ambtsdragers vormen er vijf het moderamen (dagelijks bestuur) dat o.a. de wijkkerkenraadsvergaderingen voorbereidt.

De wijkkerkenraad vergadert circa zes keer per jaar. Daarnaast is er regelmatig beraad van ouderlingen en pastorale medewerkers en van de diaconie. Het college van kerkrentmeesters vergadert eveneens volgens een vast patroon over het beheer van de gelden en goederen van de gemeente.

De wijkgemeente is opgedeeld in wijken waarbinnen een team ver­ant­woordelijk is voor de pastorale en diaconale zorg.

Daarnaast zijn nog vele gemeenteleden op een of andere manier actief in allerlei groepen en commissies. U wordt van harte uitgenodigd u bij hen aan te sluiten.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Dit houdt in dat zij het geld van de gemeente beheert en uitgaven doet om het gemeentewerk door te kunnen laten gaan. Daarnaast beheert zij de gebouwen.

Een belangrijke taak van dit college is het - in materiële zin - mogelijk maken van het gemeentewerk. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het personeelsbeleid (predikanten, organist, koster en het kerkelijk bureau).

Al deze activiteiten kosten veel geld. Het college van kerkrentmeesters is dan ook sterk afhankelijk van uw giften. Naast collecten tijdens de erediensten voert het college van kerkrentmeesters gedurende het jaar enkele acties. kerkbalanslogo_fcDe belangrijkste daarvan is de Actie Kerkbalans. Deze wordt jaarlijks in januari gehouden. Dit is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Bij deze actie wordt aan de gemeenteleden gevraagd wat zij in het nieuwe jaar willen bijdragen.

Naast deze actie is er ook de Paascollecte, de Solidariteitskascollecte en de Eindejaarscollecte. Bij deze acties wordt uw gift gevraagd voor het landelijk en provinciaal kerkenwerk.
De collecte voor de Solidariteitskas is bedoeld voor een evenwichtige lastenverdeling. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen vraagt de kerkenraad aan leden een bijdrage voor deze kas van € 10,00. De Solidariteitskas is bestemd voor o.a. (ver)bouw van kerkelijke gebouwen, bijstand in het pastoraat in specifieke situaties, pioniersplekken, bepaalde vormen van categoriaal pastoraat (studentenpastoraat, gevangenispastoraat, schipperspastoraat e.d.), ondersteuning van gemeenteopbouw.

Erfstellingen en Legaten
Regelmatig worden er vragen gesteld over erfstellingen en legaten aan de wijkgemeente Martini of aan de Protestantse Gemeente Voorburg. Informatie hierover staat op de website van de Protestantse Gemeente Voorburg>

Beheer van de Oude Kerk
Een aantal gemeenteleden ondersteunen de koster en de kerkrentmeesters bij het beheer en onderhoud van het complex Oude Kerk. Enkelen zorgen voor kleine onderhoudszaken - voor geluid, tuin, licht, klein timmerwerk. En er zijn hulpkosters. Deze gemeenteleden zijn hard nodig om de kerk optimaal te kunnen laten functioneren.  Als u ook dienstbaar wilt meewerken, bent u van harte welkom.
Informatie bij de voorzitter van de kerkenraad dirmaredelijkheid @ xs4all nl.